bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dynowie ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, reprezentowany przez Kierownika.
2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mopsdynow.com.pl.
3. Administrator danych osobowych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie – przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji świadczeń wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119).
5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (o ile to możliwe), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem wydania decyzji/rozstrzygnięcia w sprawie przyznania świadczeń. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie sprawy.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Opublikował: Dariusz Śnieżek
Publikacja dnia: 31.05.2022
Podpisał: Dariusz Śnieżek
Dokument z dnia: 04.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 843