bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.03.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Korekta

Deklaracja dostępności cyfrowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.bip.mops.dynow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

- Część zamieszczonych na stronie internetowej MOPS Dynów plików PDF nie jest w całości dostępna cyfrowo

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, a także skorzystano z narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona jest zgodna/spełnia wymagania w 80,11%

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono w dniu 2021-03-25

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Dariusz Śnieżek, email: dariuszsniezek@mopsdynow.com.pl, tel. 168889042


Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Plik raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznegoOpublikował: Dariusz Śnieżek
Publikacja dnia: 25.03.2021
Podpisał: Dariusz Śnieżek
Dokument z dnia: 25.03.2021
Dokument oglądany razy: 345