bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zadania ośrodka

Ośrodek realizuje:

  1. Zadania własne gminy i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. z 2013 poz. 182 z późn. zm. ), w tym programy rządowe i gminne strategie;
  2. Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.);
  3. Zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj, Dz. U. z 2011 roku Nr 231 poz. 1375 z późn. zm. );
  4. Zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1585 z późn. zm.);
  5. Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.);
  6. Zadania wynikające z ustawy z dnia 07.09.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 Nr 1 poz.7 z późn. zm. );
  7. Zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r Nr 180 poz. 1493z późn. zm.);
  8. Zadania wynikające z ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego" Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( Dz. U. z 2005r Nr 267 poz. 2259 z późn. m.);
  9. Zadania wynikające z ustawy z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z dnia 29 stycznia 2013 roku poz. 135 ); 
  10. Inne zadania i programy osłonowe o charakterze własnym i zleconym.


Opublikował: Dariusz Śnieżek
Publikacja dnia: 05.03.2014
Podpisał: Dariusz Śnieżek
Dokument z dnia: 28.02.2014
Dokument oglądany razy: 4 045