bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.09.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Modernizacja strony

Zadania ośrodka

Do głównych zadań realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej należy:

 • przyznawanie i wypłata zasiłków stałych.
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
 • przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego oraz wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin;
 • przyznawanie i wypłata zasiłków celowych i specjalnych celowych;
 • przyznawanie pomocy rzeczowej w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie się oraz przyznawanie i wypłata zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się;
 • wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy;
 • występowanie do gminy o udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • praca socjalna;
 • sprawianie pogrzebów
 • wypłatą świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • wypłatą świadczeń wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • działaniami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych


Opublikował: Dariusz Śnieżek
Publikacja dnia: 30.09.2013
Podpisał: Dariusz Śnieżek
Dokument z dnia: 30.09.2013
Dokument oglądany razy: 2 046